Kao zemlja u tranziciji, Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim brojem socijalnih, ekonomskih i drugih pitanja, među kojima se ističe pitanje zaštite okoliša/ životne sredine kao ključno pitanje, čije riješavanje predstavlja veliki izazov.

Organizacije civilnog društva za zaštitu okoliša (OCD) važni su akteri u području zaštite okoliša i održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Analiza trenutnog statusa civilnog sektora u Bosni i Hercegovini pokazala je niz aspekata vezanih za rad OCD kojima je potrebna podrška. Uprkos jačanju kapaciteta OCD u mnogim aspektima posljednjih godina, ostaje hitna potreba za poboljšanjem sposobnosti OCD da utiču na donošenje odluka. Kapaciteti OCD-a da lobiraju za promjenu politika, učestvuju u donošenju odluka i djeluju kao partneri u dijalogu sa vlastima i dalje su slabi. Postoji jasna potreba da se ojačaju organizacije civilnog društva da postanu proaktivniji zagovornici i lobisti za konkretne promjene politike u oblasti okoliša/ životne sredine i da se pozicioniraju kao ključni partneri u dijalogu između vladinog i civilnog sektora.

Osnovni cilj projekta „ELAN-Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša“ jeste pružiti podršku organizacijama civilnog društva da učinkovito učestvuju u kreiranju politika i procesu donošenja odluka u oblasti zaštite okoliša, i na taj način doprinesu ključnim reformama prema daljoj implementaciji EU Acquis o okolišu u Bosni i Herecegovini.

Projekat podrške organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini u oblasti zaštite okoliša ELAN realizuje Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu – REC uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – Sida.

slika-kom

Opis projekta

 

Aktivnosti koje će se provoditi tokom trogodišnjeg projekta podijeljene su u 6 komponenti

 

KOMPONENTA 1 – Promotivne aktivnosti
KOMPONENTA 2 – Komponenta jačanja kapaciteta okolišnih OCD
KOMPONENTA 3 – Grant komponenta (podrške OCD projektima)
KOMPONENTA 4 – Komponenta za dijalog i umrežavanje
KOMPONENTA 5 – Komponenta za Medije
KOMPONENTA 6 – Izrada Plana upravljanja otpadom Republike Srpske
Izgradnja kapaciteta i organizacijski razvoj

Ovaj projekat je zasnovan na pet stubova koji će zajednički doprinijeti postizanju cilja ELAN projekta:

Finansijska podrška/ sub-grantiranje za OCD
Umrežavanje i aktivno učešće
Poboljšanje zakonodavstva
Podizanje svijesti

Implementacija projekta je utemeljena u organizacijama civilnog društva, koje su i partneri i korisnici projekta, – kao “agenti promjena”, koji će provesti aktivnosti i pokrenuti promjene politike i svijesti, ali takođe zavisi od aktivnog učešća medija kao katalizatora za podizanje svijesti.

Različiti alati za izgradnju kapaciteta će se koristiti za obučavanje lidera civilnog društva i jačanje saradnje između OCD, kao i saradnje između vlasti i civilnog društva, kako bi se poboljšao uticaj OCD-a u donošenju odluka o pitanjima okoliša/ životne sredine i održivog razvoja.