Dijalog i umrežavanje

Ova komponenta ima za cilj rješavanje ovih problema olakšavanjem dijaloga i poticanjem izgradnje povjerenja između OCD-a, javnih institucija i privatnog sektora.

Suradnja između OCD-a, javnih vlasti i privatnog sektora

Jačanje uloge OCD-a u procesu donošenja odluka

Zakonodavna i reformska pitanja u procesu približavanja EU

Vlasti u BiH ne koriste dovoljno prilike da čuju glas civilnog društva za zaštitu okoliša

Znajući da sudjelovanje šireg javnog / civilnog sektora u procesu donošenja odluka traži puno vremena i zahtijeva dodatne napore sa svoje strane, donosioci odluka često se demotiviraju za provedbu participativnog pristupa.
Stoga se odluke donose bez konsenzusa o tome što i kako treba učiniti u sektoru zaštite okoliša.
Kao učinak imamo neprimjenjive i nerealne politike zaštite okoliša i velike praznine u provedbi.
Stav vlasti nije ohrabrujući za OCD, a međusobno povjerenje nedostaje.