Grant program

ELAN GRANT PROGRAM dodjele finansijskih sredstava namijenjen je OCD za provedbu organizacijskih planova i realizaciju lokalnih i nacionalnih/mrežnih i aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

Finansijska podrška

Kroz pružanje finansijskke prodrške, ELAN GRANT PROGRAM će podržati profesionalni razvoj i organizacjsko jačanje OCD-a i aktivnosti OCD-a širom zemljete će potaknuti OCD na razvoj projektnih prijedloga koji će biti usmjereni na smanjenje zagađenja okoliša u oblastima gdje je praktična primjena postupaka EIA i SEA najčešća i u oblastima gdje su najveći ekološki problemi s kojima se suočava BiH (zagađenost zraka, gubitak bioraznolikosti i upravljanje otpadom).

Paralelno, grant program će podržati aktivnosti na poboljšanju dijaloga OCD-a s vlastima i drugim zainteresiranim stranama te olakšati tematsko umrežavanje među organizacijama civilnog društva.

GRANT PROGRAM ZA ORGANIZACJSKU ODRŽIVOST

Ova komponenta grantova direktno je povezana sa aktivnostima vezanim za komponentu organizacijskog razvoja. Predviđa financijsku podršku kako bi se poboljšali unutrašnji kapaciteti i stručnost OCDa-a.  Rezultati organizacijske procjene organizacija civilnog društva koristit će se za izradu plana razvoja koji će nakon provedbe dovesti do boljih resursa i upravljanja programom u kratkoročnim i dugoročnim koracima.

GRANT PROGRAM ZA LOKALNE INICIJATIVE

Ovaj grant program dodjele sredstava usmjeren je na manje „grasroot“ OCD koje svoje aktivnosti realiziraju u manjim lokalnim zajednicama (općinama) i koji će se baviti aktivnostima na lokalnom nivou.

Ova komponenta ima za cilj dati podršku organizacijama civilnog društva za pružanje konkretnih rješenja za zaštitu okoliša na lokalnom nivou – pokretanje dijaloga i povjerenja između OCD-a i odgovarajućih lokalnih vlasti. Prioritet će se dati organizacijama civilnog društva koji su sposobni pomoći zajednicama u provedbi prioritetnih projekata iz ključnih strateških dokumenata na lokalnom nivou (iz oblasti zagađenosti zraka, gubitak bioraznolikosti i upravljanje otpadom) ili pomoći zajednicama u razvoju ili ažuriranju ključnih strateških dokumenata (npr. LEAP, LBAP, Plan upravljanja otpadom, Plan zaštite zraka) u zajednicama u kojima tih dokumenata nema. Jedan od glavnih kriterija za ovaj krug odobravanja bit će sufinanciranje od strane lokalne uprave (20% ukupnih sredstava).

GRANT PROGRAM ZA NACIONALNE INICIJATIVE I TEMATSKO UMREŽAVANJE

Ovaj grant program dodjele sredstava usmjeren je na bolje razvijene i profesionalne OCD i ima za cilj izgradnju tematskih platformi i umrežavanje. Osmišljen je kako bi se olakšala interakcija i poboljšala suradnja i povezivanje među organizacijama civilnog društva na nacionalnom nivou. Cilj je podržati uspostavu dijaloga između organizacija civilnog društva i drugih učesnika koji se bave glavnim pitanjima okoliša i održivog razvoja.

Ova kategorija grant sredstava podržat će provedbu važnih nacionalnih aktivnosti (učestvovanje u procesima izrade zakona, propisa i strategija za pojedine tematske oblasti zaštite okoliša, učešće u procesima izdavanja okolišnih dozvola, praćenje i vrednovanje provedbe kroz izradu izvještaja, praćenje i procjena utjecaja na okoliš EIA, lokalno učešće javnosti i dijalog prema procesima donošenja odluka, itd.

OCD koje će biti podržane kroz ovaj grant program imat će veće odgovornosti kao što su koordinacija rada između drugih OCD partnera, priprema zajedničkih dokumenata i kontaktiranje nadležnih tijela, priprema aktivnosti na nacionalnom nivou po pitanju zauzimanja određenih zajedničkih stavova, itd.